รายงานแผนและผลการดำเนินงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ สพจ./สพอ.

**บันทึกแผนและผลการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ และหน่วยงาน สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

**บันทึกรายงานผลการประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

.     สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

.     สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุนยวม

.     สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ลาน้อย

.     สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สะเรียง

.     สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสบเมย

.     สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปาย

.     สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปางมะผ้า

สรุปผลการประชาสัมพันธ์

(Visited 1 times, 1 visits today)