หนังสือด่วนที่สุด มส 0019.1/5168 ลว. 28 พ.ค. 63 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (อำเภอเมือง)

หนังสือด่วนที่สุด มส 0019.1/5168 ลว. 28 พ.ค. 63 ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (อำเภอเมือง)

28 พฤษภาคม 2563 /

15:03 น. /

ดาวน์โหลด

มส 0019.2/ 4900 ลว. 22 พ.ค. 63 เรื่องการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 3-4) โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล อ.แม่ลาน้อย

มส 0019.2/ 4900 ลว. 22 พ.ค. 63 เรื่องการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 3-4) โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล อ.แม่ลาน้อย

22 พฤษภาคม 2563 /

15:04 น. /

ดาวน์โหลด

มส 0019.2/ 4904 ลว. 22 พ.ค. 63 เรื่องการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 3-4) โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล อ.สบเมย

มส 0019.2/ 4904 ลว. 22 พ.ค. 63 เรื่องการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 3-4) โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล อ.สบเมย

22 พฤษภาคม 2563 /

15:03 น. /

ดาวน์โหลด

มส 0019.2/ 4903 ลว. 22 พ.ค. 63 เรื่องการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 3-4) โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล อ.ปาย

มส 0019.2/ 4903 ลว. 22 พ.ค. 63 เรื่องการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 3-4) โครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล อ.ปาย

22 พฤษภาคม 2563 /

15:00 น. /

ดาวน์โหลด