เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562 การจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562 การจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

12 ธันวาคม 2561 /

15:43 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์ สองแผ่นดิน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์ สองแผ่นดิน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 ธันวาคม 2561 /

15:39 น. /

ดาวน์โหลด

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๑ การจ้างเหมาดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ตามประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๑ การจ้างเหมาดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ตามประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

22 สิงหาคม 2561 /

16:25 น. /

ดาวน์โหลด

ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ยกระดับคุณภาพมาตรฐาน การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22 สิงหาคม 2561 /

16:20 น. /

ดาวน์โหลด