ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP KBO) กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge – Based OTOP KBO) กิจกรรมที่ ๒ พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 มีนาคม 2564 /

21:15 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อแต่ง​ตั้งเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อแต่ง​ตั้งเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

09 ตุลาคม 2563 /

20:28 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย กิจกรรมย่อยที่ 3.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเชื่อมโยง 4 ร.ภายใต้ชื่องาน ประชารัฐพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย กิจกรรมย่อยที่ 3.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเชื่อมโยง 4 ร.ภายใต้ชื่องาน ประชารัฐพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

07 สิงหาคม 2563 /

14:40 น. /

ดาวน์โหลด

ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย กิจกรรมย่อยที่ 3.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเชื่อมโยง 4 ร.ภายใต้ชื่องาน ประชารัฐพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมหลักที่ 3 ส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัย กิจกรรมย่อยที่ 3.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเชื่อมโยง 4 ร.ภายใต้ชื่องาน ประชารัฐพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 กรกฎาคม 2563 /

17:52 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เด่นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการ ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เด่นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการ ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ในหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 กรกฎาคม 2563 /

15:32 น. /

ดาวน์โหลด