สอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล”

27 November 2020 /

13:37 น.

จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดการประกวด CDD Young Designer Contest จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าไทย อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไทย ผสมผสานสู่แฟชั่น

25 November 2020 /

11:24 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสบเมย ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล

25 November 2020 /

10:31 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสบเมย ร่วมประชุมเรื่องการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

24 November 2020 /

15:50 น.