การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

26 พฤศจิกายน 2563 /

10:04 น.

การสอบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

25 พฤศจิกายน 2563 /

16:11 น.

การลงพื้นที่สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมพร้อมการสอบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” แก่คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

25 พฤศจิกายน 2563 /

16:07 น.

การสอบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” ณ สพอ.สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

25 พฤศจิกายน 2563 /

16:02 น.

การสอบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

25 พฤศจิกายน 2563 /

09:57 น.