โครงสร้างบุุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายปฐมพงษ์  จันทร์สว่าง

พัฒนาการจังหวัด

เบอร์โทรศัพท์ 084-8740588

  นายพิเชิด โปธิมา
ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทร. 081-8224102

นายปรีชา ปวงคำ
ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
โทร. 081-8224103

    นางสาวปาณพัณ สันตะวัน
ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
โทร. 081-8224106

สมนึก คำใจหนัก
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสาน
และสนับสนุนงานบริหารการพัฒนาชุมชน
โทร. 088-4317894

นางมาลี  เชยชุ่ม
ผช.ผอ.กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทร. 083-3196511

นายดรุณ  ไคร้ศรี
ผช.ผอ.กง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
โทร. 081-8224085

นายอำพล  ทุนกุล
ผช.ผอ.กง.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน
โทร. 098-8131047

นางสาวสาลิกา ไชยโย
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
โทร. 085-7169114

นายสุพจน์ วงค์จันทร์เสือ
ผช.ผอ.กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทร. 053 612196

นายกฤษณ์  ปวงคำคง
ผช.ผอ.กง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
โทร. 086-8182681

นงลักษณ์ กันทสาร
ผช.ผอ.กง.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน
โทร. 053 612196

นางสาวศรัณญา ทับทิม
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 083-5663606

น.ส. สุคนธ์  สีออน
นว.พช.ชำนาญการ
โทร. 094-5517940

นางศิรินทร์ทร ศรีสวัสดิ์
นว.พช.ชำนาญการ
โทร. 065-6981575

นายอรรถวิทย์  สุนทรพานิชกิจ
นว.พช.ปฏิบัติการ
โทร. 097-0748943

น.ส.ศิวาพร  บุรณะยุพาพร
(จ้างเหมาบริการ)
พง.บันทึกข้อมูล
โทร. 083-0049008

น.ส. รุ่งทิวา  วงศ์ป้อ
นว.พช.ชำนาญการ
โทร.  095-4511836

นายขรรค์ชัย
(ลูกจ้างประจำ)
พขร.
โทร. 062-3029975

น.ส.รัชรินทร์ มาตย์แก้ว
พนักงานราชการ
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทร. 095-8313991

นางมาลินี  รัตนกุล
(จ้างเหมาบริการ)
พนักงานทั่วไป
โทร. 086-4793516

น.ส.พิชชารัตน์  เป็งมา
(นว.การเงินและบัญชี)
เจ้าหน้าที่กองทุนสตรี
โทร. 095-1433444

(Visited 2 times, 1 visits today)