โครงสร้างบุุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายปฐมพงษ์  จันทร์สว่าง

พัฒนาการจังหวัด

เบอร์โทรศัพท์ 084-8740588

  นายพิเชิด โปธิมา
ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทร. 081-8224102

นายปรีชา ปวงคำ
ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
โทร. 081-8224103

    นางสาวปาณพัณ สันตะวัน
ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
โทร. 081-8224106

สมนึก คำใจหนัก
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสาน
และสนับสนุนงานบริหารการพัฒนาชุมชน
โทร. 088-4317894

นายสุพจน์ วงค์จันทร์เสือ
ผช.ผอ.กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทร. 053 612196

นายกฤษณ์  ปวงคำคง
ผช.ผอ.กง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
โทร. 086-8182681

นายวัชรพงศ์ อุตตามา
ผช.ผอ.กง.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางวาสนา ขันทะสีมา
นว.พช.ปฏิบัติการ

นส.อาโณทัย จิตรกุล
นก.พช.ชก.
โทร. 053 612196

นายอรรถวิทย์  สุนทรพานิชกิจ
นว.พช.ปฏิบัติการ
โทร. 097-0748943

น.ส. สุคนธ์  สีออน
นว.พช.ชำนาญการ
โทร. 094-5517940

น.ส.รัชรินทร์ มาตย์แก้ว
พนักงานราชการ
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทร. 095-8313991

นายอำนาจ จรพิบูล
นว.พช.ปฏิบัติการ
โทร. 095-2411009

น.ส.พิชชารัตน์  เป็งมา
(นว.การเงินและบัญชี)
เจ้าหน้าที่กองทุนสตรี
โทร. 095-1433444

นางสาวสาลิกา ไชยโย
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
โทร. 085-7169114

น.ส.ศิวาพร  บุรณะยุพาพร
(จ้างเหมาบริการ)
พง.บันทึกข้อมูล
โทร. 083-0049008

(Visited 2 times, 1 visits today)