โครงสร้างบุุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายปฐมพงษ์  จันทร์สว่าง

พัฒนาการจังหวัด

เบอร์โทรศัพท์ 084-8740588

นายเดือน  เมืองมูล
ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ 081-8224102

 

นายสุภาพ  บุญสว่าง
ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
โทร. 081-8224103

น.ส.จันทร์หอม  สีแดง
ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
โทร. 081-8224106

นายดรุณ  ไคร้ศรี
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุน
การบริหารงานพัฒนาชุมชน
โทร. 081-8224085

นายพิพัฒน์ จันทมณีสมบูรณ์
ผช.ผอ.กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทร. 086-1900216

นางจุฬาลักษณ์ เอ่งฉ้วน
ผช.ผอ.กง.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
โทร. 061-7808364

นายอำพล  ทุนกุล
ผช.ผอ.กง.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน
โทร. 098-8131047

นางมาลี  เชยชุ่ม
นว.พช.ชำนาญการ
โทร. 083-3196511

นายสุดใจ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ผช.ผอ.กง.ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทร. 099-2694443

นางศิรินทร์ทร ศรีสวัสดิ์
นว.พช.ชำนาญการ
โทร. 065-6981575

นางชลิตา  ลชิตาวงศ์
ผช.ผอ.กง.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน
โทร. 091-8530564

นางสาวรัชรินทร์  เบ้าพรหม
นว.พช.ปฏิบัติการ
โทร. 092-2819129

น.ส. สุคนธ์  สีออน
นว.พช.ชำนาญการ
โทร. 094-5517940

นายกฤษณ์  ปวงคำคง
นว.พช.ชำนาญการ
โทร. 086-8182681

นายอรรถวิทย์  สุนทรพานิชกิจ
นว.พช.ปฏิบัติการ
โทร. 097-0748943

นางสาวสาลิกา ไชยโย
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
โทร. 085-7169114

น.ส. รุ่งทิวา  วงศ์ป้อ
นว.พช.ปฏิบัติการ
โทร.  095-4511836

นางสาวศิรินรัตน์  สว่างไพศาลกุล
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน
โทร. 088-2522657

น.ส.รัชรินทร์ มาตย์แก้ว
พนักงานราชการ
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทร. 095-8313991

นายขรรค์ชัย
(ลูกจ้างประจำ)
พขร.
โทร. 062-3029975

น.ส.ศศมนต์  ยิ้มแย้ม
(นักจัดการงานทั่วไป)
เจ้าหน้าที่กองทุนสตรี
โทร. 061-6054973

น.ส.ศิวาพร  บุรณะยุพาพร
(จ้างเหมาบริการ)
พง.บันทึกข้อมูล
โทร. 083-0049008

น.ส.พิชชารัตน์  เป็งมา
(นว.การเงินและบัญชี)
เจ้าหน้าที่กองทุนสตรี
โทร. 095-1433444

นางมาลินี  รัตนกุล
(จ้างเหมาบริการ)
พนักงานทั่วไป
โทร. 086-4793516

(Visited 2 times, 1 visits today)