โครงสร้างบุุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายปฐมพงษ์  จันทร์สว่าง

พัฒนาการจังหวัด

นายเดือน  เมืองมูล
หัวหน้ากลุ่มงาน
ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

นายสุภาพ  บุญสว่าง
หัวหน้ากลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

น.ส.จันทร์หอม  สีแดง
หัวหน้ากลุ่มงาน
สารสนเทศการพัฒนาชุมชน

ว่าที่พันตรีรณยุทธ์ มโนวงศ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายอำพล  ทุนกุล
(ผู้ช่วยฯ)
นว.พช.ชำนาญการ

นายดรุณ  ไคร้ศรี
(ผู้ช่วยฯ)
นจก.ชำนาญการ

นายสุดใจ พรหมสาขา ณ สกลนคร
( ผู้ช่วยฯ)
นว.พช.ชำนาญการ

นางมาลี  เชยชุ่ม
นว.พช.ชำนาญการ

น.ส. สุคนธ์  สีออน
นว.พช.ชำนาญการ

น.ส.กิ่งกาญจน์  ต้อนรับ
นว.พช.ปฏิบัติการ

นายอรรถวิทย์  สุนทรพานิชกิจ
นว.พช.ปฏิบัติการ

น.ส.พรพรรษา  ดอกดวง
จพ.การเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

น.ส. รุ่งทิวา  วงศ์ป้อ
นว.พช.ปฏิบัติการ

น.ส.ปุญญิสา  แจ่มหม้อ
จพ.ธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.ศศมนต์  ยิ้มแย้ม
(นักจัดการงานทั่วไป)
เจ้าหน้าที่กองทุนสตรี

นางสาวประภาวดี  มั่งมูล
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.พิชชารัตน์  เป็งมา
(นว.การเงินและบัญชี)
เจ้าหน้าที่กองทุนสตรี

นางสาวศิรินรัตน์  สว่างไพศาลกุล
จพง.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

น.ส.รัชรินทร์ มาตย์แก้ว
พนักงานราชการ
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายขรรค์ชัย
(ลูกจ้างประจำ)
พขร.

น.ส.ศิวาพร  บุรณะยุพาพร
(จ้างเหมาบริการ)
พง.บันทึกข้อมูล

นางมาลินี  รัตนกุล
(จ้างเหมาบริการ)
พนักงานทั่วไป

(Visited 2 times, 1 visits today)