News and Event

นางสาวศันสนีย์ ทาสม

พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Provincial Community Development Office of Mae Hong Son

Community Development Department

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน

One Tambon One Product

District Community Development Office News