🔶 พช.แม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

📅 วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565

🔸นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ๆ ละ 1 คน เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
🔸โดยมีเนื้อหาการอบรม ที่สำคัญดังนี้
1⃣ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ
2⃣ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
3⃣ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
4⃣ การสั่งซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5⃣ อภิปรายข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานและการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงานเบื้องต้น

🔹🎬ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.แม่ฮ่องสอน

#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
#ChangeforGood
#พัฒนาชุมชน
#CDD
#แม่ฮ่องสอน
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน
#เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน

(Visited 1 times, 1 visits today)