สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดนิทรรศการ ลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา ” ในงานการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธี นำคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5) ตรวจเยี่ยมโครงการ ฯ (หมู่บ้านรักษาศีล 5) ณ วัดบ้านห้วยขาน ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ในโอกาสนี้ นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายสมนึก คำใจหนัก ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดนิทรรศการ ลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา ”

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นำลายผ้าพระราชทาน “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ มอบให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มทอผ้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 35 กลุ่ม  และผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา ” มอบให้กับกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มทอผ้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 24 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มได้นำลายผ้าพระราชทาน ไปทอตามอัตลักษณ์ของผ้าแต่ละชาติพันธุ์ อาทิ

ผ้าลาหู่แดง : ใช้เทคนิคการนำเม็ดโลหะมาปักบนผืนผ้า

กะเหรี่ยง : ใช้เทคนิคการทอกี่เอว การปักด้ายบนผืนผ้า การปักลูกเดือยบนผืนผ้า ทำให้ได้ลวดลายที่สวยงาม และโดดเด่น เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถสร้างรายได้ ให้กลุ่มทอผ้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ให้ความสำคัญ ในการส่งเสริมและสนับสนุน การใช้และสวมใส่ผ้าไทย ภายใต้โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้ประชาชน ในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ ได้มีอาชีพ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

#ผ้าไทยใส่ให้สนุก
#OTOPแม่ฮ่องสอน
#เสน่ห์ผ้าเสน่ห์ชีวิต
#เสน่ห์แม่ฮ่องสอน
#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
#Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)