จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2565

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คจพ.จ.มส.) ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะทำงาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ในการนี้ นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายปรีชา ปวงคำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานผู้รับผิดงาน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
โดยในการประชุม มีประเด็นสำคัญ ดังนี้
– ประกาศ “วาระจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
– การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในแต่ละมิติ
– การจัดตั้งศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (ศจพ.ทม.มส.)
– การตรวจสอบข้อมูลบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายในพื้นที่ และการประชุมรับรองผลการตรวจสอบข้อมูลบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมาย ในระดับอำเภอ
– การตรวจสอบให้ความเห็นชอบข้อมูลบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมาย ตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ.) ให้การรับรอง

 

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศ สพจ.แม่ฮ่องสอน
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
Change for Good
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#CDD
#SEPtoSDGs

(Visited 1 times, 1 visits today)