พัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแม่ฮ่องสอน (ศอ.ปส.จ.มส.)

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอมหมายให้ นายอำพล ทุนกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุม ศอ.ปส.จ.มส. ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 โดยมีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุม
มีประเด็นสำคัญในการประชุม ดังนี้
* สรุปสถานการณ์ยาเสพติด ในจังหวัดฯและเขตแนวชายแดน
* ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติเ
* ผลการดำเนินงานด้านการบำบัด
* ผลการดำเนินคดี ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
* การเบิกจ่ายงบประมาณ
* โครงการขยายผลร้อยใจรักษ์
* การบังคับประมวลกฏหมายยาเสพติด ฉบับใหม่

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.แม่ฮ่องสอน
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ภายใน ปี 2565
Change for Good
#World Soil Day
#Global Soil Partnership
#CDD
#SEP to SDGs

(Visited 1 times, 1 visits today)