จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมเพิ่มศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนากลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล กิจกรรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) จาก ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีกลุ่มเจ้าหน้าที่เป้าหมายโครงการ ร่วมรับฟังการประชุม
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่เป็นแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมายและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาของโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ในการนี้ นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายนายสุพจน์ วงค์จันทร์เสือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนายกมลวัจน์ อโนทัย นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศ สพจ.แม่ฮ่องสอน
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
Change for Good
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#CDD
#SEPtoSDGs

(Visited 1 times, 1 visits today)