พัฒนาชุมชนแม่ฮ่องสอน เตรียมฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย

12 ตุลาคม 2564 นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางสาวจันทร์หอม สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ติดตามสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปางมะผ้าประกอบด้วย

1. การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) เน้นย้ำให้ จนท.ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุน กข.คจ.หมู่บ้าน ทั้ง 37 หมู่บ้าน บริหารกองทุนให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ จัดเก็บเอกสารโครงการให้เป็นระบบ รวมทั้งจัดทำบัญชี โครงการให้เป็นปัจจุบัน
2. ให้ข้อเสนอแนะการนำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. กชช.2ค และการรับรองคุณภาพของข้อมูล ตำบลสบป่องและตำบลถ้ำลอด การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาหมู่บ้าน ตำบล เชื่อมโยงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยแบบชี้เป้ารายบุคคล TPMAP
3. การเตรียมความพร้อมพื้นที่และเป้าหมายการขับเคลื่อนกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2565
ในการนี้ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดทำแผนปฏิบัติราชการและรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดทราบทุกเดือน และปฏิบัติงานด้วยคววามระมัดระวังภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการ D M H T T

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชน สพจ.แม่ฮ่องสอน
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ในปี 2565

Change for Good
(Visited 1 times, 1 visits today)