พช.แม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ด้านการเกษตร

วันอังคาร ที่14 กันยายน 2564 นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ด้านการเกษตร ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เวลา 09.00 -12.00 น.

ในการนี้นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางสาวจันทร์หอม สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยมีวาระของการประชุมดังนี้
เรื่องเพื่อทราบ ได้แก่
– คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป และด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
– แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปีงบประมาณ 2564
เรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่
– การทบทวนกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านการเกษตร ตั้งแต่ปี 2559 – 2564 ได้แก่ กลุ่มเป้าหมายด้านการเกษตร จำนวน 8 กลุ่ม และ กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการเชิงพื้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (อาหารปลอดภัย) จำนวน10กลุ่ม
– การกำหนดกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านการเกษตร ปีงบประมาณ 2565
– การกำหนดแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านการเกษตร ปีงบประมาณ 2565
รวมถึงเรื่องอื่นๆ ได้แก่
– แผนการสนับสนุนด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐาน โดยมีพืชกลุ่มเป้าหมายได้แก่ กระเทียม ถั่วเหลือง และกาแฟ

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
Change for Good
ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศ สพจ.แม่ฮ่องสอน

(Visited 1 times, 1 visits today)