สพจ.แม่ฮ่องสอน จัดอบรมโครงการเพิ่มทักษะการจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชนของบุคลากรในหน่วยงาน

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.

นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฯ ในการอบรมเพิ่มทักษะการจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชนของบุคลากรในหน่วยงาน วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อสร้างการรับรู้และทักษะในการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อขยายผลการจัดการความรู้ และนำไปสู่การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อ Infographic และช่องทางการประชาสัมพันธ์
ท่านพัฒนาจังหวัด ได้กล่าวถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ฯ และแนวทางการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์งานฯในช่องทางต่างๆ โดยเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้คือ นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานสารสนเทศ และ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ทุกอำเภอ ตลอดจนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดที่เกี่ยวข้อง รวม 21 คน
ในการอบรมฯ ครั้งนี้ ผู้ดำเนินการคือ น.ส. จันทร์หอม สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ และ รกน. ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศ. และทีมงานฯ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ในการความรู้ และกระบวนการ ในหัวข้อประเด็น ดังนี้
1. แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสารสนเทศงานพัฒนาชุมชน ของกรมการพัฒนาชุมชน
– การสร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้
– การจัดทำแผนจัดการความรู้
– การสำรวจ จัดเก็บองค์ความรู้
– พัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบสื่อที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ รวบรวมองค์ความรู้ ส่งเข้าระบบคลังความรู้ กรมการพัฒนาชุมชน
– .พัฒนาช่องทางการเข้าถึงความรู้ที่เหมาะสมของแต่ละ ศพช.อำเภอ
– .สนับสนุน ส่งเสริม สร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับ หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล อำเภอ
2.การจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน
3 มอบหมายภารกิจให้ผู้เข้าอบรม ดำเนินงานจัดการความรู้ในงานพัฒนาชุมชน ตามประเด็น เพื่อนำเข้าสู่ในเวที ครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564

ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565
Change for Good

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.แม่ฮ่องสอน

(Visited 1 times, 1 visits today)