สพจ.แม่ฮ่องสอน ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมผู้บริหารงานพัฒนาชุมชน เดือนมิถุนายน 2564

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ทุกกลุ่ม นักวิชาการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมผู้บริหารงานพัฒนาชุมชน (หัวหน้ากลุ่มฯ ทุกกลุ่มพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้อง) ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 การประชุมในครั้งนี้พัฒนาการจังหวัดได้เสนอให้มีการปรับปรุง วาระการนำเสนอเรื่องที่จะนำเข้าให้มีความกระชับ ครอบคลุม ตลอดจนมีรายละเอียดเอกสารฯ นำเสนอ เช่น โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการเชิดชูเกียรติกิจกรรมพัฒนาชุมชน ฯ โดยให้ดำเนินการจัดทำและส่งข้อมูลให้กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทำเอกสารการประชุมฯ ให้ครบและสมบูรณ์ต่อไป ที่ประชุม รับทราบและดำเนินการ ปิดการประชุม เวลา 12.30 น.

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565

Change for Good

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศ สพจ.แม่ฮ่องสอน

(Visited 1 times, 1 visits today)