พช.แม่ฮ่องสอน รับมอบแปลง CLM 10 ไร่ อ.แม่ลาน้อย

วันที่ 4 มิถุนายน 2564
นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุภาพ บุญสว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับมอบโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงพื้นที่ HLM 10 ไร่ ของนายจิรสิน เกริกไพรี บ้านทุ่งรวงทอง ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน จากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการปรับพื้นที่ โดยมี พ.อ.มนต์รัตน์ รัตนวานิช ผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 เป็นผู้มอบ ซึ่งในพิธีรับมอบมีพัฒนากรประจำตำบล นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.) อ.แม่ลาน้อย เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

สำหรับแปลงพื้นที่ชองนายจิรสิน เกริกไพรี เป็นแปลง HLM พื้นที่ขนาด 10ไร่ ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ กับกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการปรับพื้นที่โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ดำเนินการขุดบ่อกักเก็บน้ำจำนวน 3 บ่อ และขุดคลองไส้ไก่เพื่อนำน้ำไปใช้ในพื้นที่ ซึ่งเมื่อได้ดำเนินการปรับพื้นที่แล้วจะได้มีการเอามื้อสามัคีในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป

จากนั้น พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมแปลงพื้นที่ของนางสาวพิมพ์จันทร์ กมลศรี ซึ่งเป็นแปลงพื้นที่ HLM ขนาด 1 ไร่ อยู่ในพื้นที่บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลแม่ลาน้อยเช่นกัน โดยพื้นที่ของนางสาวพิมพ์จันทร์ กมลศรี ได้ดำเนินการปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการขุดบ่อกักเก็บน้ำจำนวน 2 บ่อ และคลองไส่ไก่ ในการนี้พัฒนาการจังหวัดและ ผอ.กง.ส่งเสริมฯ ได้แนะแนวทางในการดำเนินงานตามโครงการฯ แก่เจ้าของแปลงและแนะนำการทำงานแก่ นพต. เพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงาน และประสานงานเพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จด้วยดี

ภาพ/ข่าว : กง.สารสนเทศฯ สพจ.มส.

(Visited 1 times, 1 visits today)