พช.แม่ฮ่องสอน โยกย้าย ส่ายสะโพก ตามโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกาย สบายชีวี ดูดีสมวัย ใส่ใจสุขภาพ

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น.
นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินกิจกรรมเต้นประกอบเพลง ตามโครงการ “ขยับกาย สบายชีวี ดูดีสมวัย ใส่ใจสุขภาพ” โดยมี น.ส.จันทร์หอม สีแดง ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ เป็นผู้นำออกกำลังกาย วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง ลดการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ได้รับการผ่อนคลายความเครียดที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สร้างสรรค์กิจกรรมสัมพันธ์ สร้างความสมัคร สมานสามัคคีและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีเป้าหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยกำหนดโครงการทุกวันพุธของสัปดาห์ โดยในสัปดาห์นี้ดำเนินการในเวลา 15.00 -15.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศฯ

สพจ.แม่ฮ่องสอน

CHANGE FOR GOOD

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ในปี ๒๕๖๕

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)