พช.แม่ฮ่องสอน ประชุมคณะอนุกรรมการฯ กองทุนสตรี

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.
นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ในการประชุมดังกล่าว ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนประเภทเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 29 โครงการ โดยมีผลการพิจารณาอนุมัติโครงการแล้วทั้ง 29 โครงการ จำนวนเงินอนุมัติ 4,156,511 บาท โดยแบ่งเป็นแต่ละด้าน ดังนี้
ด้านเกษตรกรรม จำนวน 11 โครงการ จำนวนเงิน 151,000 บาท
ด้านอุตสาหกรรม จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 200,000 บาท
ด้านพาณิชย์และการบริการ จำนวน 8 โครงการ จำนวนเงิน 1,100,000 บาท
ด้านคหกรรม จำนวน 3 โครงการ จำนวนเงิน 517,500 บาท
ด้านหัตถกรรม จำนวน 6 โครงการ จำนวนเงิน 829,000 บาท

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการกำหนดค่าเป้าหมายและแผนการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระในปี 2564 ไตรมาส 3-4 อยู่ที่ร้อยละ 4 และกำหนดการประชุมในครั้งที่ 3/2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นี้

ภาพ/ข่าว : กง.สารสนเทศฯ สพจ.แม่ฮ่องสอน
Change For Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ในปี 2565

(Visited 1 times, 1 visits today)