พช.แม่ฮ่องสอน ติดตามความก้าวหน้า โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 30 พฤษภาคม 2564

นางสาวจันทร์หอม สีแดง ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ทีมงานเจ้าหน้าที่ พช. และ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ(นพต.)ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการบริหารจัดการ การปรับสภาพพื้นที่ (การขุด) จากความต้องการของครัวเรือนต้นแบบฯ แปลง HLM เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 ไร่ ของนายไมตรี แกเกิด บ้านในสอย หมูที่ 4 ตำบลปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งดำเนินการขุดปรับพื้นที่แปลงตามแบบที่กำหนดตามความต้องการของเจ้าของแปลง เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ภาพ/ข่าว : กง.สารสนเทศฯ สพจ.แม่ฮ่องสอน

(Visited 1 times, 1 visits today)