ผวจ.แม่ฮ่องสอน ประชุมหารือการจัดตั้ง ศจพ.จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายสิทธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหารือการจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ) หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พัฒนาการจังหวัด ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมหารือในครั้งนี้

จากการประชุมหารือในการจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ ได้มีการหารือให้มีการบรรจุหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่จะสามารถให้การสนับสนุนงานในการพัฒนาทั้ง 5 มิติ (ด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ) ให้อยู่ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (คจพ.จ.มส.) เพื่อความสอดคล้องในการสนับสนุนการพัฒนาดังกล่าว

นอกจากนั้นยังได้มีการวางแผนในการดำเนินงาน การบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะได้จัดทำกลยุทธ์เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไป

ภาพ/ข่าว : กง.สารสนเทศฯ สพจ.แม่ฮ่องสอน

(Visited 1 times, 1 visits today)