จ.แม่ฮ่องสอน คัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพฯ สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น.

นายสิทธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานในการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการน้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมประดิษฐ์ของคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด ผู้ร่วมประชุมได้แก่ คณะกรรมการ ฯ ประเภทต่างๆ จำนวน 5 ประเภท ร่วมประชุม คัดเลือกตามวาระ ดังนี้
เรื่องก่อนวาระการประชุม
-รับชมคลิป วีดีโอ บุคคลต้นแบบ และเชิดชูเกียรติฯ
วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบฯ คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 0805/2564 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)
วาระที่ 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ
– หนังสือ กรมการพัฒนาชุมชน ที่ มือ 0409.5/ว600 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564
– หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ มา 0019.3/ว1683 ลงวันที่ 261 เมษายน 2564
– หนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ มส. 0019.3/ว1895 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
– คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 0805/2564 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 (แต่งตั้งคณะกรรมการฯ)
จากนั้นเป็นการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบ และคลิปวิดีโอ การน้อมนำฯ เพื่อเชิดชูเกียรติ ตามพระราชดำริ สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฎิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร รอบที่ 2 ของคณะกรรมการฯ ด้านต่างๆจนแล้วเสร็จ
ปิดการประชุมการคัดเลือก 16.30 น.

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.แม่ฮ่องสอน

(Visited 1 times, 1 visits today)