ศพอ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมคณะกรรมการตรวจรับบ่อเก็บน้ำ โคกหนองนาโมเดล

วันที่ 30 เมษายน 2564 นางมัชฌิมา เนียมเกลี้ยง พัฒนาการอำเภอขุนยวม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ร่วมติดตามสนับสนุนคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามรายละเอียดงานปรับรูปแบบแปลงที่ดินรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล (ออกแบบใหม่ตามภูมิสังคม) ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ดังนี้
1.แปลงนางสุวีรยา โสมนัสบวร บ้านแม่แจ๊ะ ม.5 ต.แม่ยวมน้อย พื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 2 บ่อ
2.แปลงนางแสงเดือน ก่อเกิดวนา บ้านหว่าโน ม.3 ต.แม่ยวมน้อย พื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 1 บ่อ
3.แปลงนางประภาพร สุขฤดี บ้านคำสุข ม.1 ต.แม่อูคอ พื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 1 บ่อ
4.แปลงนางพอหทัย ขจิตกาจณา บ้านใหม่พัฒนา ม.4 ต.แม่อูคอ พื้นที่ 3ไร่ จำนวน 1 บ่อ และคลองใส่ไก่ 150 เมตร และ
5.แปลงนายสมบัติ กรอบเงินดี บ้านใหม่พัฒนา ม.4 ต.แม่อูคอ พื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 2 บ่อ
ผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ขนาดรูปแบบแปลง ระยะ ความลึกและความลาดเอียงขอบบ่อ ถูกต้องเป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด

ภาพ/ข่าว :กลุ่มงานสารสนเทศอำเภอขุนยวม

(Visited 1 times, 1 visits today)