พช แม่ฮ่องสอน ร่วมประชุม ศอ ปส จ มส Copy

29 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายอำพล ทุนกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วม”ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ศอ.ปส.จ.มส)” ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานฯในที่ประชุม และ หัวหน้าส่วนราชการ ฝ่ายความมั่นคง ทหาร ตำรวจ ที่เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมประชุม ในการประชุมสาระสำคัญในการประชุมคือ
1 การสรุปสถานการณ์ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศป.บส.ชน.) และการดำเนินการปราบปราม (ตำรวจภูธรแม่ฮ่องสอน) ด้านการป้องกันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชนแม่ฮ่องสอน ได้นำเสนอด้านการป้องกันดังนี้
2 รายงานผลการสรุปผลการประเมิน ระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวนรวม 252 กองทุน ระดับ A 75 กองทุน ระดับ B 162 กองทุน และ ระดับ C 15 กองทุน ให้ที่ประชุมฯ รับทราบ
จากนั้นเป็นการรายงานผลด้านต่างไป จากหน่วยงานต่างๆ
3 ผลการดำเนินการด้านการบำบัด
4 ผลการดำเนินงานด้านการปราบปราม
5 การเบิกจ่ายงบประมาณ (ศอ.ปส.จ.มส.)

จบการประชุมฯ พร้อมสรุปเวลา 15.00 น

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศ

สพจ.แม่ฮ่องสอน

(Visited 1 times, 1 visits today)