พช.แม่ฮ่องสอน ดำเนินโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกาย สบายชีวี ดูดีสมวัย ใส่ใจสุขภาพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

๗ เมษายน ๒๕๖๔ นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเต้นประกอบเพลงโครงการ “ ขยับกาย สบายชีวี ดูดีสมวัย ใส่ใจสุขภาพ วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง ลดการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ได้รับการผ่อนคลายความเครียดที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สร้างสรรค์กิจกรรมสัมพันธ์ สร้างความสมัคร สมานสามัคคีและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีเป้าหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยกำหนดโครงการทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๓.๓๐ น. ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการ กลุ่มงานในสังกัดหมุนเวียนเป็นผู้นำการออกกำลังกาย ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศฯ
สพจ.แม่ฮ่องสอน

CHANGE FOR GOOD

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ในปี ๒๕๖๕

(Visited 1 times, 1 visits today)