ัผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ถวายเป็นพระราชกุศล กรมสมเด็จพระเทพฯ

วันที่ 2 เมษายน 2564 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานทอดผ้าป่า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน เครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี โดยพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมตตาประกอบพิธีรับผ้าป่า และมอบเงินผ้าป่าทั้งหมด จำนวน 206,766 บาท แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนำไปสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้น เมื่อ พ.ศ.2522 เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ต่อมาในปี พ.ศ.2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงรับ กองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยพระราชทานพระราชานุญาต ให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” และกองทุนได้จัดกิจกรรม เพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค รวมถึงกิจกรรมการทอดผ้าป่า ซึ่งดำเนินมาเป็นประจำทุกปี
จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 ปัจจุบันมีเงินกองทุนจำนวน 1,200,628.16 บาท โดยนำฝากบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแม่ฮ่องสอน จำนวน 1,050,628.16 บาท และซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด จำนวน 150,000 บาท
ผลการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2563 กองทุนพัฒนาเด็กชนบท จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดสรรทุนอุปการะต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน ด้อยโอกาส และเด็กที่เข้ารับการเลี้ยงดูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีอยู่ทุกอำเภอ อายุตั้งแต่แรกเกิด จนถึงหกปี ในพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ จำนวน 120 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท และดำเนินการมอบทุนอุปการะ ในการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ จำนวน 3 ครั้ง ๆ ละ 5 ทุนๆ ละ 1,000 บาท รวม 15 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท

การจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ เป็นที่น่ายินดีและอนุโมทนาบุญเป็นอย่างมาก ถึงแม้จะมีสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แต่มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินทอดผ้าป่าเป็นจำนวนมาก โดยเงินบริจาคที่ได้หลังจากการหักค่าใช้จ่าย จะนำสมทบเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อใช้ในการช่วยเหลือเด็กยากจน และขาดแคลนในชนบท ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็กให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงาน รายงานผลให้กระทรวงมหาดไทยทราบ เพื่อถวายรายงานแด่องค์อุปถัมภ์กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ต่อไป สำหรับในปี 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้บริจาคสมทบกองทุนผ้าป่ารวมทั้งสิ้น 206,766 บาท

(Visited 1 times, 1 visits today)