พช.แม่ฮ่องสอน ประชุมผู้บริหารงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4/2564 และปฐมนิเทศนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

วันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่อ่องสอน

เวลา 13.00 น. ก่อนการประชุม นางสาวจันทร์หอม สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ปฐมนิเทศนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ซึ่งเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลราชการในพื้นที่ที่เป็นข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ จำนวน 21 คน ซึ่งในการปฐมนิเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ ได้ชี้แจงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การบันทึกข้อมูล จัดทำฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งในการปฐมนิเทศดังกล่าว มีพัฒนากร และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) จำนวน 82 คน ร่วมรับฟังการปฐมนิเทศในครั้งนี้ด้วย

ในการนี้ นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้พบปะและมอบแนวทางในการปฏิบัติงานแก่ นพร.  พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับและให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน ภายหลังจบการปฐมนิเทศในครั้งนี้ด้วย

เวลา 14.30 น. นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4/2564 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง โดยก่อนวาระการประชุม ได้แนะนำนางสาวศรัณญา ทับทิม ข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และการมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง ปี 2564

 

ในการประชุมดังกล่าว ได้มีการรายงานผลและหารือการดำเนินงานในโครงการต่างๆ มีข้อหารือที่สำคัญ ได้แก่ การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน การเบิกจ่ายงบประมาณ การประกวดผ้าลายพระราชทาน การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ ”โคก หนอง นา โมเดล” ในระดับพื้นที่ การจัดเวทีรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ซึ่งพัฒนาการจังหวัดได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

 

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง  ชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565

Change for Good

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศ  สพจ.แม่ฮ่องสอน

(Visited 1 times, 1 visits today)