กองทุนสตรีแม่ฮ่องสอน ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนฯ หารือแนวทางการจัดทำเอกสารโครงการ

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายเดือน เมืองมูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผศ.ดร.ชุติมันต์ สะสอง ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ร่วมประชุมหารือ แนวทางการจัดทำเอกสารเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมอาชีพของกลุ่มสมาชิก ให้มีความเรียบร้อย ครบถ้วน สมบูรณ์ เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาโครงการที่มีข้อมูลครบถ้วน และสะดวกในการพิจารณาอนุมัติโครงการ

ซึ่งหลังจากได้มีการหารือและได้แนวทางการจัดทำเอกสารโครงการแล้ว จะได้ประชาสัมพันธ์แนวทางดังกล่าวให้แก่สมาชิกในการจัดทำเอกสารเสนอโครงการในครั้งต่อไป

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565

Change for Good

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศ สพจ.แม่ฮ่องสอน

(Visited 1 times, 1 visits today)