สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีมอบถังน้ำ กล่องพลาสติกยังชีพ และเก้าอี้สุขา

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีมอบถังน้ำ กล่องพลาสติกบรรจุสิ่งของยังชีพ และเก้าอี้สุขา ณ บริเวณหน้าอาคารศาลากลางหลังเก่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายสิทธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานฯ ในการรับมอบ และ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน เข้าร่วม ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้กล่าวขอบคุณ นายนิวัฒน์ เอกภาพันธ์ อดีตผูว่าราชการแม่ฮ่องสอน/พิษณุโลก ในฐานะประธานมูลนิธิพิพัฒน์แม่ฮ่องสอน เป็นสะพานบุญ และ นายสมาน คุณากรไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ ที่ได้บริจาคมอบ ถังน้ำขนาด 2000 ลิตร จำนวน 200 ถัง กล่องยังชีพ (ประกอบด้วยเครื่องอุปโภค/บริโภค 9 รายการ) 200 กล่อง เก้าอี้สุขา จำนวน 200 ตัว ให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งไดัรับความร่วมมือจากกรมบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนการขนส่งมายังจังหวัดฯ และ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 7 สนับสนุนกำลังพลในการสนับสนุนกำลังพลในการเคลื่อนย้ายเพื่อเก็บรักษา จากนั้นเป็นการกล่าวความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ของ ประธานมูลนิธิฯ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ จากนั้นมีพิธีการมอบถังน้ำ กล่องพลาสติกบรรจุถุงยังชีพ และ เก้าอี้สุขา และปล่อยขบวนรถขนส่ง ของบริจาคสู่พื้นที่กำหนด

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565

Change for Good

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศ สพจ.แม่ฮ่องสอน

(Visited 1 times, 1 visits today)