พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563

วันนี้ (24 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 น. ณ อาคารผู้สูงอายุ ชั้น 2 วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย โดยมี นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ และนายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยได้มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกระทรวงมหาดไทยแจ้งให้จังหวัดจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก และชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ให้แก่ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2563 ให้แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก จำนวน 7 ราย และผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย จำนวน 7 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 14 ราย

ในการนี้ นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วมพิธีเพื่อรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ในครั้งนี้ด้วย

Change for good

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งภายในปี 2565

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.แม่ฮ่องสอน

(Visited 1 times, 1 visits today)