พช.แม่ฮ่องสอน ร่วมโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 20 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ ประจำปี พ.ศ.2564 ผ่านระบบ Zoom ในรูปแบบออนไลน์ ตลอดระยะเวลาอบรม โดยในพิธีเปิด มีนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานฯ ในพิธี เป้าหมายในการอบรมได้แก่ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (รวม 7 อำเภอ) เพื่อให้ผู้นำสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะผู้นำคือผู้มีอิทธิพลต่อความคิดและการกระทำของบุคคลอื่น ดังนั้น ผู้นำต้องมีความสามารถ ๓ ประการ คือ
๑. เข้าใจอย่างลึกซึ้ง
๒.แยกแยะผู้นำ
๓.การสื่อสารไปถึงใคร
โดยในการฝึกอบรมดังกล่าวได้มีการฝึกปฏิบัติ เพื่อความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง เพื่อให้ผู้บริหาร มีเทคนิคการสื่อสารและการนำเสนอผลงานที่มีประสิทธิภาพ

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศฯ สพจ.แม่ฮ่องสอน

(Visited 1 times, 1 visits today)