🌸🌸”พช.แม่ฮ่องสอน ร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)”🌸🌸

วันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ๐๘.๐๐ น.
💠💠นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเดือน เมืองมูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายสุภาพ บุญสว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวจันทร์หอม สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้
(>) แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
(>)การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมที่ ๔ ต้องดำเนินการภายหลังการปรับพื้นที่ในกิจกรรมที่ ๒ แล้วเสร็จในแต่ละรายแปลง
(>)การจัดกิจกรรมเอามื้อสมัคคี ๓ ครั้ง ๓ เดือน/ครั้ง
(>)เน้นบูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล
(>)การจ้างนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ขยายระยะเวลาจาก ๙ เดือนเป็น ๑ ปี
(>)กำกับ ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
(>)ถอดบทเรียนองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯ (Knowledge Management : KM)
(>)นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบให้รายงานผลแบบ Real Time💠💠

💠💠รายงานภาพ/ข่าวโดย ทีมงานกลุ่มงานสารสนเทศฯ พช.แม่ฮ่องสอน#Change for Good#เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี ๒๕๖๕#การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)

(Visited 1 times, 1 visits today)