ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นฯ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” รุ่นที่ 1

.          จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล การฝึกอบรมหลักสูตรนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งตามรอยศาสตร์พระราชา ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหลักกสิกรรมธรรมชาติ ดำเนินการฝึกอบรม จำนวน 4 รุ่น กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต และผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงานสร้างรายได้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รวมทั้งสิ้น 189 คน

.          สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 จำนวน 48 คน ประกอบด้วย อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 29 คน อำเภอแม่สะเรียง จำนวน 7 คน อำเภอสบเมย จำนวน 10 คน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 2 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 10 – 14 มกราคม 2564​ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญจาก ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ “นามูนมังตายาย” นำทีมโดยอาจารย์รักษ์เผ่า พลรัตน์
.          กิจกรรมในวันที่ 11 มกราคม 2563 วันที่ 2 ของการอบรม ประกอบด้วย
.              – ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ทฤษฎี บันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง ”
.              – “หลักกสิกรรม ธรรมชาติ”
.              – แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ “ฐานคนรักษ์แม่ธรณี ฐานคนรักษ์ป่า ฐานคนเอาถ่าน   ฐานคนรักษ์สุขภาพ ฐานคนมีน้ำยา ”
.              – การถอดบทเรียนผ่านสื่อ “วิถีภูมิปัญญาไทยกับการพึ่งตนเอง ในภาวะวิกฤติ”

.         ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างเคร่งครัด

(Visited 1 times, 1 visits today)