การลงพื้นที่ติดตามการรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล อำเภอปางมะผ้าและอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางสาวจันทร์หอม สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และ นางชลิตา ลชิตาวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปางมะผ้า และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปาย โดยผลการรับสมัคร มีดังนี้

⏩⏩ อำเภอปางมะผ้า มีเป้าหมายการรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการฯ จำนวน ๔ อัตรา ปัจจุบันมียอดผู้สมัคร จำนวน ๒๑ ราย

⏩⏩ อำเภอปาย มีเป้าหมายการรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการฯ จำนวน ๑๒ คน ปัจจุบันมียอดผู้สมัคร จำนวน ๒๙ คน

ทั้งนี้ นางสาวจันทร์หอม สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ได้ให้คำแนะนำในการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างโครงการฯ ให้ดำเนินการอย่างระมัดระวังและรัดกุม ดังนี้

⏩⏩ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการฯ ให้เรียบร้อยและเหมาะสม

⏩⏩ เตรียมสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการฯ ที่เหมาะสม และสามารถรองรับตามจำนวนผู้สมัครได้

⏩⏩ หลักเกณฑ์/วิธีการคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการฯ ต้องตรงตามภารกิจของโครงการฯ คือ ต้องสามารถดำเนินการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นาโมเดล” ณ พื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ( Community Lab Model for quality of life :CLM) ระดับตำบล หรือพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ( Household Lab Model for quality of life: HLM) ได้ อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๘ ชั่วโมง/วัน ทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลาตั้งแต่ ๐๘.๓๐ น.ถึง ๑๖.๓๐ น.

นอกจากนี้ นางสาวจันทร์หอม สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศ ได้ติดตามการใช้ประโยชน์ระบบสารสนเทศชุมชน และอินเตอร์เน็ต โดยให้เช็คความเร็วอินเตอร์เน็ต ผลการดำเนินงาน มีดังนี้

✳️✳️ อำเภอปางมะผ้า ความเร็วอินเตอร์เน็ตอยู่ที่ ๖๔ mb ถือว่าความเร็วค่อนข้างช้า ต้องแจ้งทางบริษัทเช็คสัญญาณให้อีกที

✳️✳️ อำเภอปาย ความเร็วอินเตอร์เน็ตอยู่ที่ ๑๒๔ mb ถือว่าความเร็วค่อนข้างดี ใช้งานได้ปกติ

เรื่องอื่นๆ มีดังนี้

๑.ให้อำเภอเตรียมคัดเลือกต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ เฉลี่ย ๑ แห่ง/อำเภอ (ยกเว้นอำเภอปางมะผ้า กองทุนแม่ฯ เต็มพื้นที่) ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาส ๑

๒.ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด จะได้งบประมาณในปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑ แห่งซึ่งจังหวัดอยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย

๓.การคัดเลือกหมู่บ้านและตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

รายงานภาพ/ข่าว โดย ทีมงานกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.แม่ฮ่องสอน

(Visited 1 times, 1 visits today)