การนำเรียนข้อราชการ และผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน

ในวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าพบ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนำเรียนข้อราชการ และผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.อัตรากำลังเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒.การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี ๒๕๖๓

๓.การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

๔.การดำเนินงานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๕.มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

๖.โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

๗.การดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ประเด็นเน้นย้ำ
#การทำงานให้ยึดระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด โปร่งใส ตรวจสอบได้ โครงการหรือกิจกรรมใดไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ส่งคืนงบประมาณ

#รายงานภาพ/ข่าวโดย ทีมงานกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.แม่ฮ่องสอน

(Visited 1 times, 1 visits today)