การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ เขตตรวจราชการที่ ๑๕ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เขตตรวจราชการที่ ๑๕ ตรวจติดตามการดำเนินงานการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๒ ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ ๗ อำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้ารับการติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.ความก้าวหน้าการดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ ๒ และนวัตกรรมปลูกพืชผักสวนครัวประจำครัวเรือน.

๒.มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

๓.กระเช้าของขวัญ

๔.โครงการการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นาโมเดล

๕.การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

๖. การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

๗.การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔

ทั้งนี้ นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ฝากขับเคลื่อนการดำเนินงาน ๑๐ เรื่อง ดังนี้

๑.การปกป้องและเทิดทูนสถาบันของชาติ

๒.การขับเคลื่อนงานจิตอาสา

๓. การป้องกันการแพร่ระบาดของเช้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

๔.การแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่ ผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากภาคีการพัฒนา

๕.การขับเคลื่อนโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเรื่องของการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

๗.การป้องกันหมอกควัน ไฟป่า

๘.การขับเคลื่อนบทบาทศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและพื้นที่

๙.การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่อย่างเคร่งครัด

๑๐.การใช้กลไกประชาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่

นอกจากนี้ นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ขอบคุณเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องฮอน ที่ช่วยขับเคลื่อนการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ ๒ ได้ ๙๙.๑๙ มีกลุ่มผู้ผลิต/แปรรูปหรือจำหน่ายพืชผักอย่างน้อยตำบลละ ๑ กลุ่ม ๑๐๐% ครัวเรือนที่ปลูกผักทำขยะเปียกลดโลกร้อน ๙๗.๘๔ มีกิจกรรมเชิงนวัตกรรมตำบลละ ๑ กิจกรรม ๑๐๐% มีศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์ตำบลละ ๑ แห่ง ๑๐๐%

(double arrow right)(double arrow right) ข้อเน้นย้ำการดำเนินงานพัฒนาชุมชน
๑.ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ ๒ สร้างวัฒนธรรมการปลูกพืชผักสวนครัว และนวัตกรรม อย่ามองแค่ผลงานเชิงปริมาณ ให้มองที่เชิงคุณภาพของงานนั้น ๆด้วยและใช้ข้อมูลเดียวกันทั้งอำเภอและจังหวัด รวมทั้งการเปรียบเทียบข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ

๒.การรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย ควรวิเคราะห์ด้านรายได้เพิ่มขึ้น(คน พช.เท่าไร/หน่วยงานอื่น ๆเท่าไร)หน่วยงานที่ร่วมดำเนินการกี่หน่วยงาน เปรียบเทียบข้อมูล ปี ๒๖๕๓ – ๒๕๖๔

๓.โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “ โคก หนอง นา โมเดล” กลุ่มเป้าหมายชัดเจนหรือยัง สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครัวเรือนเป้าหมายในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนต้องศึกษาแนวทางให้ชัดเจน ร่วมกันทำงานเป็นทีม การคัดเลือกครัวเรือนทดแทนกรณีที่ครัวเรือนสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการ สร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ดังนี้

๑.การฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นเพื่อพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

๒.การสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลและพัฒนาครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน

๓.การสร้างงานสร้างรายได้รายเดือนให้แก่เกษตรกร แรงงานและบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นชุมชน

๔.การกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและภาคเอกชน

๕.การบูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล

๖.การพัฒนาสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูปและการตลาด ตามมาตรฐานอินทรีย์วิถีไทย

๗.การพัฒนาระบบดิจิทัลรองรับ Local Economy ด้วยการสร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล ที่สามารถใช้ต่อยอดในประโยชน์ด้านต่าง ๆ ในอนาคต

(C mark)(C mark)ข้อสังเกตจากสำนักงาน ปปท. ประเมินความเสี่ยการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณ ตามพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
ความเสี่ยงการทุจริต
1.ระเบียบ กฎหมายเกี่ยวข้องค่อนข้างมากและมีการปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด

2.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีหลายขั้นตอน โดยอาจมีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียวทำให้เกิดความผิดพลาดได้

3.ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ ไม่เพียงพอหรือประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย

๔.ความบกพร่องในการเบิกจ่ายงบประมาณ (การเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การเดินทางไปราชการ หรือการประชุม อบรมสัมมนา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) เนื่องจากระยะเวลามีจำกัดอาจทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการตรวจรับพัสดุและการเบิกจ่ายงบประมาณ โอกาสความเสี่ยง

1.การควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเกิดขอผิดพลาด ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายที่กำหนด

2.ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ ข้อกฎหมายไม่เพียงพอหรือมีประสบการณ์น้อย

3.ผู้ปฏิบัติงานด้วยความประมาท เลินเล่อ

(large pink diamond)(large pink diamond) รายงานภาพ/ข่าว โดย ทีมงานกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.แม่ฮ่องสอน

(Visited 1 times, 1 visits today)