การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ เขตตรวจราชการที่ ๑๕ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เขตตรวจราชการที่ ๑๕ เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานการพัฒนาชุมชน โดยมี นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด และพัฒนาการอำเภอขุนยวม พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอขุนยวม ให้การต้อนรับและนำเรียนข้อมูลผลการดำเนินงานในพื้นที่ ดังนี้
ภาคเช้า ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOPใน งานเทศกาลดอกบัวตองและงาน OTOP Mobile บนดอยแม่อูคอ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ดอยแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ๗ อำเภอ ๑๑ บูธ จากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่ม OTOP นวัตวิถีบ้านหัวแม่สุริน หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากนั้นได้เดินทางไปติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” ของครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life :HLM) ของ นายจรูญ จันทร์ตะกรอง บ้านต่อแพ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ภาคบ่าย ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” ของครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life :CLM) ของ นายเขื่อง วิลัย บ้านป่าฝาง หมู่ที่ ๔ ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รายงานภาพโดย ทีมงานสารสนเทศ สพอ.ขุนยวม
รายงานข่าวโดย ทีมงานกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.แม่ฮ่องสอน
(Visited 1 times, 1 visits today)