การลงพื้นที่พบปะพูดคุย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” แก่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life :CLM)

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายเดือน เมืองมูล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และ นางสาวจันทร์หอม สีแดง ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนพร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่พบปะพูดคุย เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” แก่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life :HLM) ณ ศาลาเอนกประสงค์กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ที่ ๒ โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ดำเนินโครงการทั้งสิ้น 25 ตำบล จำนวน 103 แปลง โดยมีพื้นที่เป้าหมายอยู่ในอำเภอเมืองฯ จำนวน 6 ตำบล รวมทั้งสิ้น 54 แปลง

#อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนมีครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life :HLM) จำนวน ๕๔ ครัวเรือน และมีชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life :CLM) ระดับตำบล จำนวน ๖ ตำบล ทั้งนี้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบโคก หนอง นาโมเดล

๒. เพื่อพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ “โคก หนอง นาโมเดล” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับตำบล และระดับครัวเรือน

๓. เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่เกษตรกร แรงงานและบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤติ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

#รายงานภาพ/ข่าวโดย ทีมงานกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.แม่ฮ่องสอน

(Visited 1 times, 1 visits today)