แม่ฮ่องสอน OTOP MOBILE สร้างเครือข่าย ขยายตลาดชุมชน

วันที่ 16 กันยายน 2563

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมกลไกการขับเคลื่อนการขับเคลื่อนการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP มีผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) และเครือข่าย OTOP ระดับจังหวัด และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 1 – 3 ดาว และผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้สำหรับคนภายนอกชุมชน สร้างโอกาสในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางการตลาดภายนอกชุมชน และเพื่อเพิ่มทักษะ ประสบการณ์ แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และการตลาด ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม

ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมได้สร้างเครื่อข่าย และร่วมวิเคราะห์และวางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของแม่ฮ่องสอน การบริหารจัดการ การตลาด รวมถึงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ตลาดภายนอกชุมชน เพื่อขยายตลาดผลิตภัณฑ์สู่ภายนอก

ทั้งนี้ นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าพบปะ พูดคุย และให้แนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการขยายเครือข่ายในการสร้างตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งตลาดภายในและตลาดภายนอกชุมชน
ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ภาพ/ข่าว : กง.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.มส.

(Visited 1 times, 1 visits today)