พช.มส. ประชุมกรมฯ ประจำเดือน มิย. 63 ผ่านระบบ Conference

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 : เวลา 13.30 น.
.          นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายเดือน เมืองมูล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 6/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference Room) ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุม
.          โดยในการประชุมได้ดำเนินไปตามวาระการประชุม ซึ่งอธิบดีฯ ได้เน้นย้ำในเรื่องการรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยตาม มติ ครม. เพื่อ
.          1.กระตุ้นยอดขายผ้าไทย
.2.รักษาวัฒนธรรมของชาติด้านการแต่งกาย
3.สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
4.เผยแพร่เรื่องของผ้าไทยในทุกโอกาส เช่น การจัดนิทรรศการ แผ่นพับ สื่อรูปแบบต่างๆ

ภาพ/ข่าว : กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.มส

(Visited 1 times, 1 visits today)