เมืองสามหมอก ขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

13 มกราคม 2563

-เวลา 09.00 น. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ได้บรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 200 คน ประกอบด้วย
1.ส่วนราชการระดับจังหวัด
2.เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
3.Yong Smart Farmer (YSF)
4.ผู้นำชุมชน อปท.
โดยเน้นการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยความสามัคคีของคนในชุมชน ร่วมลงมือลงแรงช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ค้นหาคนรุ่นใหม่ หัวไว ใจสู้ คิดนอกกรอบสำหรับคนพัฒนาต้องพึงระลึกว่างานทุกงานคืองานของเรา พัฒนาตนเองให้เก่ง 3 ด้าน คือ แม่นทฤษฎี มีจิตวิญญาณ ประสานเซียน
ในการนี้ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมส่วนราชการให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำรีสอร์ท อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

และ เวลา 13.00 น. คณะกรรมการฯ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บ้านนาปลาจาด ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ได้ให้แนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อน โคก หนอง นา ตามศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ จุดดำเนินการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาปลาจาด (ครอบครัวนายเกษม แสนฤทธิ์เจริญ) โดยมีนายชาตรี คำจิ่ง กำนันตำบลห้วยผา กล่าวต้อนรับ
== กลุ่มงานสารสนเทศ สพจ.มส. ==

(Visited 1 times, 1 visits today)