หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2559

บ้านกองก๋อย หมู่ที่ 1 ตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

(Visited 1 times, 1 visits today)