คลังเก็บ: บริการของเรา

หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบฯ บ้านผาบ่อง หมู่ที่ 1 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการพ่นหมอกควันและซีอาวี ทั้งหมู่บ้าน เพื่อป้องกันยุงลาย และการขยายเชื้อไข้เลือดออก