ประกาศ/หนังสือสั่งการ

การดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริและโครงการหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมขยายผลศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(20/08/2562)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพ เป้าหมายเฉพาะและประชาสัมพันธ์ภาคเหนือกิจกรรมเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว และบริการภาคเหนือโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(21/06/2562)

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพเป้าหมายเฉพาะและประชาสัมพันธ์ภาคเหนือ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการภาคเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(07/06/2562)

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา(อสพ.)รุ่นที่ 71 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) จำนวน 2 คน เพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครฯ สามารถติดต่อขอรับใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 21-29 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัด(ชั้น2) ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

(14/05/2562)