อำเภอปาย

พัฒนาการอำเภอปาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายบรรลือ พลับพลึง พัฒนาการอำเภอปาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ใน 5 หมู่บ้านเป้าหมาย ได้แก่ บ้านแพมบก, บ้านม่วงสร้อย, บ้านท่าปาย, บ้านน้ำฮู และบ้านแม่เย็น โดยมีพิธีเปิดโครงการฯ ณ บ้านม่วงสร้อย มี นายธนกร ขันซ้าย เป็นประธานในพืธีเปิดโครงการ และมีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วม
อำเภอปาย

พัฒนาการอำเภอปาย สรุปการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอปาย

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายธนกร ขันซ้าย ปลัดอำเภอปาย เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเครือข่ายกองทุนแม่ระดับอำเภอ และติดตามความก้าวหน้าของกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ โดยมี นายบรรลือ พลับพลึง พัฒนาการอำเภอปาย สรุปการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอปาย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อำเภอปาย

พัฒนาการอำเภอปาย เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ความรู้เรื่อง "การบริหารจัดการข้อมูล แนวทางการพัฒนาบุคลากรสู่ Smart Farmer"

วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. นายบรรลือ พลับพลึง พัฒนาการอำเภอปาย เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ความรู้เรื่อง "การบริหารจัดการข้อมูล แนวทางการพัฒนาบุคลากรสู่ Smart Farmer" ณ บ้านเมืองแปง ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อำเภอปาย

พัฒนากรประจำตำบลเวียงเหนือ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง Smart Farmer

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นางสาวเมทินี น้อยเรือน พัฒนากรประจำตำบลเวียงเหนือ ได้รับมอบหมายจาก นายบรรลือ พลับพลึง พัฒนาการอำเภอปาย เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ความรู้เรื่อง "การบริหารจัดการข้อมูล แนวทางการพัฒนาบุคลากรสู่ Smart Farmer" ณ ศูนย์ กศน. ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อำเภอปาย

พัฒนาการอำเภอปาย ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามหลักธรรมาภิบาล

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายบรรลือ  พลับพลึง  พัฒนาการอำเภอปาย ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมี นายศรชัย  อินตะเทพ พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ พิชชาพรเฮ้าส์ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
อำเภอปาย

พัฒนาการอำเภอปาย ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา (PAC) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายบรรลือ พลับพลึง พัฒนาการอำเภอปาย ร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา (PAC) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย ครั้งที่ 1/2561 โดยมี นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมฯ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย
อำเภอปาย

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปาย เข้าร่วมโครงการอำเภอปาย ยิ้มเคลื่อนที่ และช่วยเหลือผู้ยากไร้

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวชมนพร ดีสิงห์, นางสาวอรุณี ชื่นจิตร และนางสาวเมทินี น้อยเรือน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปายได้รับมอบหมายจากพัฒนาการอำเภอปาย เข้าร่วมโครงการอำเภอปาย ยิ้มเคลื่อนที่ และช่วยเหลือผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย เป็นประธาน ณ บ้านห้วยเฮี้ย หมู่ที่ 10 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปายได้สาธิตการทำน้ำยาล้างจานเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน และติดตามงานกลุ่มสตรีที่กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2561
อำเภอปาย

พัฒนาการอำเภอปาย ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายบรรลือ  พลับพลึง พัฒนาการอำเภอปาย ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน พื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2561 โดยมี นายธนกร ขันซ้าย ปลัดอำเภอปาย เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปาย
อำเภอปาย

พัฒนาการอำเภอปาย ประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายบรรลือ  พลับพลึง  พัฒนาการอำเภอปาย พร้อมด้วย นางสาวเมทินี  น้อยเรือน  พัฒนากรประจำตำบลเวียงเหนือ ประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ กศน.ต.เวียงเหนือ และสำนักงานเกษตรอำเภอปาย  ณ  บ้านตาลเจ็ดต้น หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Page 1 of 512345