นางอัจฉราวรรณ มณีขัติย์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มภาคเหนือตอนบน๑ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี บ้านละอูบ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

11 มกราคม 2562 /

23:51 น.