โครงสร้างบุุคลกรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายปฐมพงษ์  จันทร์สว่าง

พัฒนาการจังหวัด

นายเดือน  เมืองมูล
หัวหน้ากลุ่มงาน
ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

นายสุภาพ  บุญสว่าง
หัวหน้ากลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

น.ส.จันทร์หอม  สีแดง
หัวหน้ากลุ่มงาน
สารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายวุฒิกร  โคจรรุ่งโรจน์
รกท.หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

พ.อ.อ.พนม  ปัญญ่วงค์
(ผู้ช่วยฯ)
นว.พช.ชำนาญการ

นายสมนึก  คำใจหนัก
(ผู้ช่วยฯ)
นว.พช.ชำนาญการ

นายบัญญัติ  อักษรศรี
( ผู้ช่วยฯ)
นว.พช.ชำนาญการ

นางมาลี  เชยชุ่ม
นว.พช.ชำนาญการ

น.ส.สารภี  มีปาน 
(ผู้ช่วยฯ)
นว.พช.ชำนาญการ

นายดรุณ  ไคร้ศรี

นจก.ชำนาญการ

นายยศวีร์  คงสวัสดิ์
( ผู้ช่วยฯ)
นว.พช.ชำนาญการ

นางอรสิริน  เอนก
จพ.พช.ชำนาญงาน

น.ส. สุคนธ์  สีออน
นว.พช.ชำนาญการ

น.ส.กิ่งกาญจน์  ต้อนรับ
นว.พช.ปฏิบัติการ

นายจำเริญ  ฝั้นเต่ย
นว.พช.ปฏิบัติการ

น.ส.พรพรรษา  ดอกดวง
จพ.การเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

น.ส. รุ่งทิวา  วงศ์ป้อ
นว.พช.ปฏิบัติการ

น.ส.สุรีภรณ์  บุญจัง
จพ.การเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

นาย พันธ์  ใจโห้งลำ
(พนักงานราชการ)
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

น.ส.ปุญญิสา  แจ่มหม้อ
จพ.ธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.ศศมนต์  ยิ้มแย้ม
(นักจัดการงานทั่วไป)
เจ้าหน้าที่กองทุนสตรี

นางวรัญญา  สงค์ธรรฒ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.พิชชารัตน์  เป็งมา
(นว.การเงินและบัญชี)
เจ้าหน้าที่กองทุนสตรี

นายขรรค์ชัย
(ลูกจ้างประจำ)
พขร.

น.ส.ศิวาพร  บุรณะยุพาพร
(จ้างเหมาบริการ)
พง.บันทึกข้อมูล

นางมาลินี  รัตนกุล
(จ้างเหมาบริการ)
พนักงานทั่วไป

(Visited 2 times, 1 visits today)