โครงสร้าง/บุคลากร

Share

โครงสร้างบุคลากร/ผู้บริหาร

 

นายศรชัย  อินตะเทพ

พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

นายปฐมพงษ์  จันทร์สว่าง

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายสมนึก  บุญยี่

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายเถลิงศก  คงมั่น
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

ว่าที่พันตรีรณยุทธ์  มโนวงศ์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายยศวีร์ คงสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายสมนึก   คำใจหนัก
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายวุฒิกร  โคจรรุ่งโรจน์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสุคนธ์  สีออน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวสารภี มีปาน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวรุ่งทิวา  วงศ์ป้อ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวสิริประภา  จันทร์ทิพย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางกชพร  มั่นใจ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวภูษณิศา  อณิษฐ์กฤช
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นางอรสิริน  เอนก
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวณัฎฐนิษฐ์  สุวรรณไชย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวภิญรมณ  นันต๊ะภูมิ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 
นางกิตติวรา  จินดาพันธ์ุ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวพัชรีรัตน์  นาวา
นักวิชาการส่งเสริมพัฒนาชุมชน
นางสาวพิชชารัตน์  เป็งมา
นักวิชาการเงินและบัญชี 
งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
นางสาวศศมณฑ์  ยิ้มแย้ม
นักจัดการงานทั่วไป
งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
(Visited 2 times, 1 visits today)