โครงสร้าง/บุคลากร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง สพจ.แม่ฮ่องสอน

พัฒนาการจังหวัด

นายสมนึก  บุญยี่
หัวหน้ากลุ่มงาน
ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

 

นายปฐมพงษ์  จันทร์สว่าง
หัวหน้ากลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายเถลิงศก  คงมั่น
หัวหน้ากลุ่มงาน
สารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายวุฒิกร  โคจรรุ่งโรจน์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

พ.อ.อ.พนม  ปัญญาวงค์
(ผช.)
นว.พช.ชำนาญการ

นายสมนึก   คำใจหนัก
(ผช.)
นว.พช.ชำนาญการ

นายบัญญัติ  อักษรศรี
(ผช.)
นว.พช.ชำนาญการ

นางมาลี  เชยชุ่ม
นว.พช.ชำนาญการ

นางสาวสารภี  มีปาน
(ผช.)
นว.พช.ชำนาญการ

นายดรุณ  ไคร้ศรี
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ

นายจำเริญ  ฝั้นเต่ย
นว.พช.ปฏิบัติการ

นางสาวภูษณิศา ออณิษฐ์ฤช
จพ.พช.ชำนาญการ

นางสาวสุคนธ์  สีออน
นว.พช.ชำนาญการ

นางสาวกิ่งกาญจน์  ต้อนรับ
นว.พช.ปฏิบัติการ

นางสาวอรสิริน  เอนก
จพ.ธุรการ
ชำนาญงาน

นางสาวรุ่งทิวา   วงค์ป้อ
นว.พช.ปฏิบัติการ

นางสาวภิญรมณ  นันต๊ะภูมิ
จพ.การเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน

นายพันธ์  ใจโห้งลำ
นักส่งเสริม
การพัฒนาชุมชน

นายขรรค์ชัย  เจริญวงศ์ลิขิต
(พขร.)
ลูกจ้างประจำ

นางสาวพิชชารัตน์  เป็งมา
นวก.การเงินและบัญชี
(สตรี)

นางสาวศิวาพร  บูรณะยุพาพร
(พนักงานบันทึกข้อมูล)
จ้างเหมาบริการ

นางสาวศศมณฑ์  ยิ้มแย้ม
นักจัดการงานทั่วไป
(สตรี)

นางมาลินี  รัตนกุล
พนักงานทั่วไป
จ้างเหมาบริการ

(Visited 2 times, 1 visits today)