สพอ.ปาย ร่วมขับเคลื่อนการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 26 มี.ค. 63

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปาย ร่วมขับเคลื่อนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดทำหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันตนเอง โดยมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ กศน. กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้นำชุมชน กลุ่ม OTOP กลุ่มอาชีพ สตรี และเจ้าหน้าที่ รวม 40 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ

(Visited 1 times, 1 visits today)