พช.มส. ร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานฯ ผ่าน VDO Conference

วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.

นายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยตรวจรับรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2563 ผ่านการประชุมวีดิโอผ่านระบบทางไกล (Video Conference) และ TV.พช. เขตตรวจราชการที่ 15,16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1,2 เขตตรวจราชการที่ 13,14 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1,2 เขตตรวจราชการที่ 5,6,7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย ภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคใต้ชายแดน โดยมีหัวข้อการประชุม ดังนี้

– แนวทางการตรวจราชการ

– แนวทางการบริหารเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนความสำเร็จของงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่

– การเพิ่มประสิทธิภาการบริหารงบประมาณ

– การสรุปผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

-สรุปผลการประชุมและมอบหมายภารกิจ

โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเพื่อการตัดสินใจ ( War Room) ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)